008_033_Yoshinori Niwa_Nonsense Group Photo of 111 Toronto Citizens_2009_Photo Shannon Cochrane